Testi religiosi

Monoteismi

    Bahaismo
    Cristianesimo
    Giudaismo
    Islamismo
    Zoroastrismo

    Sikhismo

Politeismi
   
    Buddhismo
    Induismo
    Shintoismo

Panteismi e Ateismi

   
Deismo, Agnosticismo e Ateismo

    Animismo
    Confucianesimo
    Giainismo
    Homaranismo
    Taoismo